Σφαγεία: Τι ισχύει με τα μικρής δυναμικότητας των ορεινών περιοχών

Οικονομία


Οι όροι, οι προϋποθέσεις έγκρισης και λειτουργίας σφαγείων

Τις ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητας, τα οποία λειτουργούν σε ορεινές περιοχές, καθορίζει σχετική απόφαση του ΥπΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, καθορίζονται συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σχετικά με τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητας, τα οποία βρίσκονται σε ορεινές περιοχές, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας, όσον αφορά την ευζωία και την ταυτοποίηση των ζώων, την δημόσια υγεία, την υγιεινή των τροφίμων και τη διαδικασία ιχνηλασιμότητας των τελικών προϊόντων.

Διαβάστε επίσης: Βρουκέλλωση: Τι να προσέξει ο κτηνοτρόφος για να προστατέψει το κοπάδι

Όροι και προϋποθέσεις

Τα σφαγεία μικρής δυναμικότητας, εγκρίνονται εφόσον πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) Διαθέτουν στεγασμένο χώρο υποδοχής ή/και διαμονής των προς σφαγή ζώων, διευθετημένο έτσι ώστε να ικανοποιούνται τα επιδημιολογικά κριτήρια καθώς και τα κριτήρια της προστασίας των ζώων. Η απαίτηση ύπαρξης στεγασμένου χώρου σταβλισμού δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον οι αποστάσεις μεταξύ των εκμεταλλεύσεων προέλευσης των ζώων και του σφαγείου μικρής δυναμικότητας δεν υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια του συγκεκριμένου Δήμου ή τα πενήντα (50) χιλιόμετρα και τα ζώα σφάζονται αμέσως μετά την άφιξή τους στο σφαγείο χωρίς περαιτέρω αναμονή.

β) Ο προ σφαγής έλεγχος, οι έλεγχοι ταυτοποίησης και οι έλεγχοι αναφορικά με την προστασία των ζώων λαμβάνουν χώρα στο σφαγείο αμέσως μετά την εκφόρτωσή τους, εφόσον δεν υπάρχουν στεγασμένοι χώροι σταβλισμού.

γ) Διαθέτουν, τουλάχιστον, είτε δύο ξεχωριστές αίθουσες, είτε μια μεγάλη αίθουσα, σαφώς διαχωρισμένη σε δύο ζώνες, «την καθαρή» και την «ακάθαρτη» ζώνη, όπου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες για κάθε ζώνη εργασίες. Εφόσον υπάρχει μία μόνο αίθουσα, επιτρέπεται σε αυτή να πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες, με την προϋπόθεση ότι αυτές εκτελούνται διαδοχικά και με χρονικό διαχωρισμό ικανό για τη διενέργεια της απαιτούμενης καθαριότητας και απολύμανσης του χώρου.

δ) Η διαχείριση προϊόντων, όπως…Πηγή: Source link